Use case, användningsfall..

benzzon's picture
Wed, 01/02/2013 - 09:08 -- benzzon

Q: Vad är ett "användningsfall" / "use case"?

A:
Ett användningsfall är en beskrivning av en önskad funktionalitet för att uppnå ett mål, vanligen en beskrivning för hur en angiven del av en programvara ska fungera.
Den funktionalitet som beskrivs startar med att en "trigger" inträffar. Triggern startas av en "aktör", som kan vara mänsklig eller en process i ett system.
(För mer information: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndningsfall)
Förenklad mall för användningsfall: http://www4.projektnavet.se/share/page/site/cqs002projektetcadqprojektstandardv2/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a541cd99-f722-436d-b7ea-135a69dc6d9d


Q: What is a "use case"?

A: A use case is a description / list of steps describing a desired functionality to achieve a goal, use cases are commonly used for design of computer software.
The use case starts with a "trigger", which is started by an "actor". An actor can be human or a process in a system.
(For more detailed information: http://en.wikipedia.org/wiki/Use_case)
Simplified template for use cases: http://www4.projektnavet.se/share/page/site/cqs002projektetcadqprojektstandardv2/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a541cd99-f722-436d-b7ea-135a69dc6d9d