MS IIS & .Net felsökning

2 posts / 0 new
Last post
benzzon
benzzon's picture
MS IIS & .Net felsökning

Vid felmeddelande: Access denied to 'c:\inetpub\wwwroot\web.config'. Failed to start monitoring file changes.

Kontrollera filbehörigheter på "wwwroot", kolla att "ASPNET", "NETWORK SERVICE" har tillräckliga
behörigheter. OBS, behörigheterna behöver vara lika för de applikationer (kataloger) som ligger under 'wwwroot'..

Eventuellt kör: %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i

 
 
benzzon
benzzon's picture
.

Metabase Explorer, part of IIS 6 Resource Kit.

IIS 6 Resource Kit: http://www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?familyId=56fc92ee-a71a-4c73-b628-ade629c89499&displayLang=en

Parametrar som testats för att åtgärda problem med RDL-filer och upload till Reporting Services när SSL används:

"UploadReadAheadSize" & "AspMaxRequestEntityAllowed"